RSS

Dvorec Strmol
Dvorec Strmol, današnji baročno renesančni dvorec, se je razvil iz srednjeveškega stanovanjskega stolpa, ki so ga leta 1436 Celjski grofje podelili vitezu Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem. Graščina je v svoji dolgi zgodovini menjavala številne lastnike in je bila vpeta tudi v upravno in gospodarsko življenje trga Rogatec: tu je uradovalo okrožno sodišč, urad za kontrolo meril, tukaj je bil zapor, v grajski kapeli so še na začetku 20. stol. opravljali poročne obrede.
Severozahodno nad trgom leži grajski kompleks Strmola, prvič omenjenega leta 1436. Stolp je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. V 16. stoletju so ob prvotnem stolpu prizidali še en stolp ali trakt in celotno zgradbo obdali z obzidjem in obrambnimi obzidnimi stolpiči. S prezidavo je bila stavba sklenjena z obliko črke T v tlorisu in je izgubila prvotno utrdbeno vlogo. V gradu je bila tudi kapela, posvečena sv. Vincenciju Ferrerskemu, omenjena prvič leta 1682. Konec 17. stoletja so obrambne stolpiče podrli, obzidje pa nadomestili z nizko zidano ograjo. Višino prvotnega stolpa so prilagodili ostali stavbi in ob njej pozidali manjšo enonadstropno stavbo z notranjim dvoriščem. V tej stavbi je bilo v 19. in v začetku 20. stoletja okrajno sodišče, o čemer pričajo še ohranjene ječe v kleteh. V njih je sedaj vinoteka z vinskimi tabernaklji. Ob gradu je bil zasnovan tudi lep angleški park z obzidanim studencem. Park se ni ohranil, graščina pa je po vojni služila kot stanovanjska stavba.Dvorec Strmol s srednjeveško osnovo, katere jedro predstavlja grajski stolp, renesančno stavbno substanco z ohranjeno tlorisno zasnovo in obstoječimi sistemi ter močno barokizacijo, ki mu je dala bogato, reprezentančno notranjščino in slikovito zunanjo podobo, sodi med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem. Leta 1990 je bil razglašen za kulturni spomenik. Skupno s pripadajočim parkom je vpisan v register kulturne dediščine. Za dvorec velja varstveni režim II. stopnje, ki določa varovanje njegove celovitosti, likovno-arhitekturne in historične vrednosti. Na osnovi konservatorskega programa, katerega cilj je celovita prezentacija kulturnega spomenika, je v letu 2003 stavbna dediščina, po osmih letih trdega in strokovnega dela pri obnovi, kjer so sodelovali Občina Rogatec, Ministrstvo za kulturo RS ter dva zasebna investitorja, dobila novo podobo in zanimive vsebine.

Z zgodbami iz preteklosti in novimi vsebinami dvorcu vračamo njegov življenski utrip v namensko obnovljenih prostorih:
- konferenčna oz. poročna dvorana s klasicistično poslikavo,
- obnovljena grajska kapela z baročnimi freskami,
- razstava sodobne evropske likovne umetnosti,
- črna kuhinja v nekdanjem srednjeveškem stolpu,
- stilsko opremljeno gostišče z izbrano kulinarično ponudbo,
- izvirna preureditev grajskih kleti z vrhunsko vinoteko.

ODPIRALNI ČAS DVORCA:
1.april - 1.november od  10. do 18. ure (torek-nedelja in prazniki)

Dvorec Strmol
tel. 03/810 72 22
GSM  051/32 22 87

INFORMACIJE:
- Turistično informacijski center
tel. 03/810 72 86
faks: 03/810 72 87
e- pošta: tic.rogatec@siol.net
www.rogatec.si

- Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

- Muzej na prostem Rogatec
tel. 03/818 62 00
faks: 03/818 6206
e- posta: muzej.rogatec@siol.net
www.rogatec.si